المرسلات

پیام رسان ها: almorsalat@

المرسلات

پیام رسان ها: almorsalat@

بایگانی

دانلود درس الموجز فی اصول الفقه استاد علی فرحانی

 

کتاب

سال تدریس

محدوده

حجم فایل

دانلود مستقیم

الموجز (1)

86-87

1 تا 45

530MB

اینجا

الموجز (2)

86-87

46 تا 90

476MB

اینجا

الموجز  (3)

86-87

91 تا 133

485MB

اینجا

 

دانلود درس اصول الفقه (جلد1) استاد علی فرحانی

 

کتاب

سال تدریس

محدوده

حجم فایل

دانلود مستقیم

اصول الفقه جلد1 (1)

87-88

1 تا 50

507MB

اینجا

اصول الفقه جلد1 (2)

87-88

51 تا 100

515MB

اینجا

اصول الفقه جلد1 (3)

87-88

101 تا 137

323MB

اینجا

 

دانلود درس اصول الفقه (جلد2) استاد علی فرحانی

 

کتاب

سال تدریس

محدوده

حجم فایل

دانلود مستقیم

اصول الفقه جلد2 (1)

88-89

1 تا 60

419MB

اینجا

اصول الفقه جلد2 (2)

88-89

61 تا 121

349MB

اینجا

 

دانلود درس کفایه الاصول (تا بحث ترتب) استاد علی فرحانی

 

کتاب

سال تدریس

محدوده

حجم فایل

دانلود مستقیم

کفایه (1)

91-92

1 تا 50

543MB

اینجا

کفایه (2)

91-92

51 تا 103

568MB

اینجا

کفایه  (3)

92-93

1 تا 40

364MB

اینجا

کفایه  (4)

92-93

41 تا 79

340MB

اینجا

 

دانلود درس مکاسب (چاپ کنگره) استاد علی فرحانی

 

کتاب

سال تدریس

تعداد فایل

حجم فایل

دانلود مستقیم

محرمه (جلد2 ص 123 تا انتهای کتاب)

95-96

57

683MB

اینجا

بیع(جلد3 از ابتدا تاص49)

95-96

22

254MB

اینجا

خیارات(جلد5 تا ص316)

94-95

131

1.45 G

اینجا

 

دانلود دروس انسان و ایمان استاد علی فرحانی

 

کتاب

سال تدریس

تعداد فایل

حجم فایل

دانلود مستقیم

انسان و ایمان

1381

17

277MB

اینجا

 

دانلود درس شرح لمعه جلد اول استاد علی فرحانی

 

کتاب

سال تدریس

محدوده

حجم فایل

دانلود مستقیم

شرح لمعه جلد1 (1)

91-92

1تا50

491MB

اینجا

شرح لمعه جلد1 (2)

91-92

51تا100

517MB

اینجا

شرح لمعه جلد1 (3)

91-92

101تا144

420MB

اینجا

 

دانلود درس منطق مظفر استاد علی فرحانی

 

کتاب

سال تدریس

محدوده

حجم فایل

دانلود مستقیم

منطق مظفر(1)

80-81

1 تا 30

173MB

اینجا

منطق مظفر(2)

80-81

31تا80

271MB

اینجا

منطق مظفر(3)

80-81

81تا 121

238MB

اینجا

منطق مظفر(4)

80-81

122تا133

134MB

اینجا

 

دانلود درس مناهج الوصول استاد علی فرحانی

 

کتاب

سال تدریس

محدوده

حجم فایل

دانلود مستقیم

مناهج (1)

94-95

1 تا 35

360MB

اینجا

مناهج (2)

94-95

36تا73

387MB

اینجا

مناهج (3)

95-96

1 تا 30

275MB

اینجا

مناهج (4)

95-96

31تا78

478MB

اینجا